سرویس مسابقه

 مسابقه

برگزاری مسابقات در قالب تستی با تعداد سوال نامحدود که شما میتوانید پاسخ صحیح را نیز مشخص کنید ایجاد گردیده است مسابقه با توجه به نیاز تعامل کاربران با شما در بستر بات پیامکی قابل برنامه ریزی می‌باشد.تعدادی از سرویس های ساخته شده در این زمینه به شرح ذیل می باشند:


ردیف  نام سرویس کد سرویس
1 مسابقه @مسابقه