سرویس شعر و ادب

 شعر و ادب

ارسال پیام های ادبی یا فال حافظ که میتوان در هر دو بستر سرویس و بات ایجاد گردد و به صورت روزانه برای کاربران خود پیام های با محتوای دلخواه ارسال نمایید. تعدادی از سرویس های ساخته شده در این زمینه به شرح ذیل می باشند::


ردیف  نام سرویس کد سرویس
1 اشعار استاد شهریار 1145
2 سخن بزرگان 1074