مقالات

خدمات معلم همراه

 هدف این خدمات که در کشورهای پیشرفته ارائه میشود ایجاد ارتباط بیشتر و بهتر بین خانه و مدرسه است. براي استفاده از این سرویس والدین فرم مخصوصی را پر میکنند تا با استفاده از سرویس پیام کوتاه تلفن همراه وضعیت آموزشی و تربیتی دانش آموزان به طور مرتب براي آنان ارسال شود. در این سرویس مواردي چون نمرات دانش‌آموز، کارنامه‌ي درسی، غیبت‌ها، پیشرفت‌ها و افت تحصیلی دانش‌آموز، اطلاعیه برگزاري اردوها و مراسم فوق برنامه ودرخواست مراجعه حضوري و... با استفاده از SMS  برای والدین ارسال می‌شوند.