مقالات

خدمات رأي گیري و نظر سنجی

خدمات ارزش افزوده
استفاده از سیستم های نظر سنجی و رای گیری الکترونیکی و ترویج آن در جامعه از جمله مباحثی است که حتی در کشورهاي پیشرفته نیز بدان توجه کافی نشده است. تنها نمونه های کوچکی از استفاده از سرویس پیام کوتاه در نظر سنجی ها در کشورهای مختلف دیده میشود که آنها نیز اکثراً در نظرسنجی برنامه های مختلف تلویزیونی بکار برده می شوند. در انگلستان با استفاده از شیوه های مختلف بیسیم میزان مشارکت مردم دربرخی نظر سنجی ها تا نزدیک به 62% جمعیت بزرگسالان رسیده است.